بهائیان بسیار به صلح اهمیت می دهند. چرا آن…

بهائیان بسیار به صلح اهمیت می دهند. چرا آن مقدار در دیانت بهائی به صلح بها داده شده است؟ 

·        تمدن کنونی بدون دسترسی به صلح راستین قادر به ترقی و پیشرفت نیست.

·        صلح حقیقی فقط نبود جنگ نیست بلکه لازمهء صلح تغییر کلی و برقراری تفاهم و برابری برای تمام افراد نوع بشر در جامعهء بشری است. 

 

 

 

 دلیل آن واضح است و برای پاسخ دادن به این سؤال باید به پاسخ نخستین سؤال این مجموعه باز گردیم. هدف غایی دیانت بهائی وحدت عالم انسانی است و بدون شک مهم ترین وسیله اخلاقی که می تواند ما را به آن هدف برساند ، صلح و آرامش است. هیچ بنایی با جنگ پایدار نمانده است. چگونه می توان با تناقض ، منطقی متین بنیاد نهاد؟ مگر می توان برای بر پا داشتن صلح ، جنگ به راه انداخت؟

تنها وسیله برای ایجاد صلح ، تبلیغ صلح و اعمال بشر دوستانه است و نه هیچ راه دیگر. اگر کسانی با این نوع از تبلیغ مخالف بوده اند و علیه تبلیغ کنندگان صلح ، خشونت به خرج داده اند ، در این صورت برای رسیدن به آن وحدت موعود ، تنها چاره مظلومیت و صبر بوده است ، کاری که بهائیان در تمام طول حیاتشان به خوبی آن را نشان داده اند و به عنوان تنها روش پیشبرد اهداف صلح جویانه نمونه ای کاربردی در دستان مردمان جهان نهاده اند. اگر بهائیان در تاریخ صبر پیشه نمی کردند و در برابر هر ناملایمی ، مانند دیگران دست به اسلحه می بردند ، چگونه می توانستند منادی صلح باشند؟ و آیا مانند دیگران به نا کجا آباد نمی رفتند؟

ایجاد صلح تنها یک راه دارد ، تبلیغ صلح و زندگانی با محبت و عشق به همنوعان. البته تنها وسیله کارآمد در آن راه ، محبّت و دوستی است. برای رسیدن به وحدت ، تمام ساز و کارها باید بر آرامش و محبّت ساخته شوند که در غیر این صورت کسی را نتیجه ای مثبت از اقداماتت خود عاید نخواهد شد. تن در ندادن به صلح درونی و بیرونی، افزودن دشواری نوینی به دشواریهای کنونی جهان است.

Comments are closed.