کاهش ١۴ کیلویى وزن امیر امیر قلى در پى اعتصاب خوراک

امروز یکشنبه ١٣ آذر ١٣٩۵ در پى اعتصاب خوراک امیر امیر قلى دچار ١۴ کیلو کاهش وزن شد.
بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، امیر امیر قلى ١۵ کیلو وزن خود را در
امیر امیر قلی بعد از پانزده روز اعتصاب غذا ١۴ کیلو کاهش وزن ،افت فشار و ناراحتی
معده روبرو شده آرش صادقی حدود ۴٠ روز است در اعتصاب است .

Comments are closed.