شب و روز بکوشید تا امر خیری از شما سرزند…

شب و روز بکوشید تا امر خیری از شما سرزند

عبدالبهاء

Comments are closed.