تا توانید به محبت پردازید و هر بیگانه ای را بنوازید…

تا توانید به محبت پردازید و هر بیگانه ای را بنوازید

عبدالبهاء

Comments are closed.