در الفت و محبت بکوشید و با هم بجوشید…

در الفت و محبت بکوشید و با هم بجوشید

عبدالبهاء

Comments are closed.