یتیم را نوازش کنید گرسنه ها را سیر نمائید، بیچاره ای را دستگیری نمائید تا مقبول درگاه الهی شوید…

یتیم را نوازش کنید گرسنه ها را سیر نمائید، بیچاره ای را دستگیری نمائید تا مقبول درگاه الهی شوید

عبدالبهاء

Comments are closed.