از فقر منال و به توانگری مبال…

از فقر منال و به توانگری مبال

عبدالبهاء

Comments are closed.