ما به ایرانیان نمی گوئیم بیائید بهائی شوید ولی می گوئیم بموجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل کنند…

ما به ایرانیان نمی گوئیم بیائید بهائی شوید ولی می گوئیم بموجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل کنند

عبدالبهاء

Comments are closed.