پروردگارا…این کشور را بهشت برین ساز

پروردگارا…این کشور را بهشت برین ساز

عبدالبهاء

Comments are closed.