آتنا فرقدانی پیش بینی چهارسال دیگر

” چهار سال دیگر…” !

چهار سال دیگر به همین روزگار ٣٨ ساله افزوده می گردد! چهار سال دیگر دایره ی سفرهای استانی می چرخد و آنان هم چنان پشت به زین می تازند و ما زین به پشت، دور خود می چرخیم! چهار سال دیگر حاکمان این سرزمین توبره هایشان از منابع ملی غنی تر می گردد و مردم هم چنان اندر خم یک کوچه، روزگار می گذرانند! چهار سال دیگر چشمانمان به عبور حکمرانان غارتگر از خطوط ویژه عادت می کند! چهار سال دیگر به تمامی این چهار سال ها اضافه می گردد و ما تنها لبخندی را بر گوشه ی لب می نشانیم و فراموش می کنیم تا شور و هیجان کاذب چهار سال بعد فرا رسد…!
“Presidential Elections in Irann”

Another four years is added to the 38 years since the 1979 Islamic Revolution in Iran. For the next four years, they are ruling and we are still confused. Iran’s rulers become richer for another four- year period and the Iranian continue to live like the past! For another four years, they get used to watching thieving rulers passing from the special lines. Another four years is added to all these four-year periods and we just smile and forget till the next false excitement of the next four years…!

Comments are closed.