بیست وهفتمین روز اعتصاب خوراک وحید صیادى نصیرى

 

روز ٩ ١ خرداد ١٣٩۶ وحید صیادى نصیرى کنشگر مدنى در بیست و هفتمین روز اعتصاب خوراکش در زندان اوین اندزگاه ۴حدود ١۵/۵ کیلو از دست داد و همچنان از ملاقات محروم است.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، وحید صیادى نصیرى در بیست و هفتمین روز اعتصاب خوراک تٓرخود  ١۵/۵کیلو از وزن خود را از دست داده وی فشارش به دلیل پلمپ شدن بهداری زندان اوین گرفته نشده است .
لازم به ذکر است ، وحید صیادى تا انتقالش به بند ٣۵٠ یا رجایى شهر سالن ١٢ و اجراى قانون تفکیک جرایم براى وى اعمال نشود دست از اعتصاب خود نخواهد کشید .

گفتنى است، حکم دادگاه وحید صیادى نصیرى در ٣١ اردى بهشت ١٣٩۶ به وى ابلاغ شد و دست از اعتصاب خوراک خشک کشید ولى همچنان دراعتصاب تَر است. حکم وى از ۵ سال به ٣٠ ماه (دو سال و نیم) تقلیل پیدا کرد که وى ٢٠ ماه از آن را در زندان سپرى کرده است و درخال حاضر ١٠ ماه از حکمش را باید بگذراند. وحید یک جلسه به اتفاق چهار محالى رئیس زندان اوین برگزارشد که به أو گفته شده دیگر شکایت کنند و گرنه عواقب بدى راخواهد دید. وى همچنین توسط أفسر نگهبان شب تهدید به پرونده سازى جدید شد. وحید صیادى نصیرى درزندان اوین توسط حسن بهارى جوان، ساعت حدود ٣ صبح قبل از اذان صبح مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه کمر و پهلو مورد ضرب وشتم قرار گرفت و مسؤولین زندان بجاى تبعید شخصى که أو را مورد ضرب شتم قرار داده وى را به اتاق دیگرى در همان اندرزگاه تبعید کردند. وحید صیادى نصیرى بارها تهدید به مرگ توسط شخصى به نام حسن بهارى جوان شده است.

پس حمله به وحید صیادى نصیرى وى را به اتاقى که چند معتاد و دو داعشى که یکى از آنهابه نام حمزه درویش است منتقل کردند وضعیت کنونى وى بدتر از قبل شده است.
وحید صیادى نصیرى پس از تبعید از بند ٨ به اندرزگاه ۴۴ دوبار دست به اعتصاب خوراک زده است تا به بند ٨ منتقل شود که بار اول ۴۴ روز و بار دوم ١١ روز دست به اعتصاب خوراک خشک زده بود وبا قول مسؤولین زندان دست از اعتصاب کشید و مسؤولین هیچ اعتنائی به قولها خود نشان ندادند.
وى بارها توسط فردى از عوامل جمهورى اسلامى به نام حسن بهارى جوان که از دانشجویان پیرو خط امام بوده تهدید به مرگ شده است وى به وحید گفته است:” تو طبق آیه ۵٧ و ٧٠و سوره توبه و سوره انفعال منافق هستى وبایدکشته شوى” وحید نصیرى بارها به مسؤول زندان میثم باقرى نامه داده است، ولى هیچ ترتیب اثرى باقرى نداده و لازم به ذکر است جرم حسن بهارى جوان انحراف اخلاقى است که خود را به جاى دکتر أطفال به مردم معرفى کرده و از قسمت پایین تنه دختران با تبلتش عکس مى گرفته که طى گزارشات مردمى دستگیر شده و از وى همچنین ۴۵ قبضه اسلحه و ۵ هزار فشنگ کشف گردیده که وى در اظهاراتش گفته :” از آن براى مقابل با ضد انقلاب استفاده مى کنم”.همچنین یک قبضه اسلحه کارى هنگام دستگیرى با خود داشته است.زندان اینگونه أفراد معمولن زندان فشافویه است.

Image may contain: 1 person, closeup

Comments are closed.