تحویل رامین حسین پناهى از اطلاعات به بازداشتگاە اطلاعات سپاە

 

امروز یکشنبه ۴ آذر ماه ١٣٩۶ ادارە اطلاعات رامین حسین پناهى را تحویل سپاە دادە و هم اکنون وی در بازداشتگاە اطلاعات سپاە بسر میبرد.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، پروندە رامین در شعبە یک دادگاە انقلاب شهر سنندج بە ریاست قاضی سعیدی است و کسی اجازه ورود پرونده راندارد .

شایان ذکر است، قرار بود هفتە گذشتە رامین بە زندان مرکزی سنندج منتقل شود، ولی گویا اطلاعات سپاە مخالفت کردە است و اعلام داشتە کە رامین هرگز بە زندان مرکزی منتقل نخواهد شد کە خود این خلاف قانون است و مصداق شکنجە تلقی خواهد شد.

گفتنى است، رامین حسین پناهی از تاریخ دوم تیرماە امسال بازداشت و تاکنون در سلول های انفرادی ادارە اطلاعات و اطلاعات سپاەاست. وی در این مدت تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی این دو نهاد امنیتی بودە است.

Image may contain: 1 person, plant, outdoor and closeup

Comments are closed.