ایران کشوری سیاسی است ، چرا بهائیان…

ایران کشوری سیاسی است ، چرا بهائیان درگیر سیاست نیستند؟

 

چند دلیل موازی برای عدم مداخله بهائیان در امور سیاسی وجود دارد.اولا: امروزه سیاست یعنی پشت هم اندازی و دروغ و ریا. سیاست یعنی توجیه وسیله برای رسیدن به هدف و این حکم سیاسی به طور مطلق در آیین بهائی مردود و مطرود است. سیاستی که در پی توجیه رفتارهای ناپسند خود است، مطلقا با ساز و کار اخلاقی دیانت بهائی هماهنگ نیست.

جنبهء دوم سوال اساسی تراست:  باید از کسانی که بهائیان را مورد خطاب قرار می دهند که چرا در سیاست دخالت نمی کنند ، پرسید: آنان که در این سالها در سیاست دخالت کرده اند ، چه گلی بر سر عالم زده اند؟ آیا بهبود جهان و رفاه جهانیان فقط از راه کشمکش و جدال های سیاسی ممکن است؟ ریشه و پایهء مشکلات عمدهء جهان کنونی، از جمله جنگ و فقر و اختلاف طبقاتی و گرسنگی و بیماری و تبعیض نژادی و جنسی، سیاسی نیست که بتوان با راهکار و روش و تنش سیاسی آن را ریشه کن نمود. دشواریهای کنونی جهان ریشه در حرص و آز و طمع دارد و درمان آن را باید در راهکارهای روحانی و دینی یافت.      

Comments are closed.