صلح جهانی و نظم نوین

صلح جهانی و نظم نوین دکتر شاپور راسخ تعریف صلح در میان صاحب نظران در بارۀ تعریف درست و دقیق صلح اختلاف نظر است. بعضی گویند، که صلح هماننبودن جنگ یا ترک قتال و مخاصمه است. نبودن جنگ ممکن است نتیجۀ عوامل متعدد باشد. یکی از آن عوامل همان است، که در علوم سیاسی به توازن قدرت از آن تعبیر […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل