مقالات مستقل

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحر…

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحریفات تاریخی وی کورش پویا مدّتی قبل روزنامهء جام جم  در ۴ شماره به درج مقاله ای تحت عنوان "جستارهائی از تاریخ بهائی گری در ایران" نوشتهء عبدالله شهبازی پرداخت. این مقاله که بعداً در جاهای دیگر نیز به شکل مقالات کامپیوتری مندرج گردید با تظاهر به اینکه تحقیقی تاریخی و عینی است سرتاسر دروغ […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

بر رسی اعتراضات کانون وصال شیر…

بر رسی اعتراضات کانون وصال شیراز بر آئین بهائی   چندی است که سنّت نا پسندیده ناشکیبائی دینی و فکری که متاٌسفانه در ١۶٠ سال گذشته تاریخ ایران نسبت به جامعه بهائی در زادگاه این آئین حاکم بوده است، و در نتیجه از طرفی حقّ آزادی سخن از بهائیان سلب شده و از طرف دیگر از هیچ نوع توهین و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

صلح جهانی و نظم نوین

صلح جهانی و نظم نوین دکتر شاپور راسخ تعریف صلح در میان صاحب نظران در بارۀ تعریف درست و دقیق صلح اختلاف نظر است. بعضی گویند، که صلح هماننبودن جنگ یا ترک قتال و مخاصمه است. نبودن جنگ ممکن است نتیجۀ عوامل متعدد باشد. یکی از آن عوامل همان است، که در علوم سیاسی به توازن قدرت از آن تعبیر […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل