مقالات مستقل

آچار فرانسهء بهائی ستیزان: امیر عباس هویدا و…

آچار فرانسهء بهائی ستیزان: امیر عباس هویدا و اتهام بهائیگری    کاویان صادق زاده میلانی   از جملهء اتهامات پا برجایی که نویسندگان بهائی ستیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی به عناوین مختلف مطرح کرده اند مسالهء بهائی بودن امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق ایران است. این بررسی کوتاه کوششی در نقد تاریخی این نظراست. شواهد تاریخی گویای […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

رضا افشاری

رضا افشاری ‌گفتمان جهانی حقوق بشر و بهائیان ایران ‌نقض حقوق بشر پیروان دین بهائی دردوران جمهوری اسلامی بسیارگسترده تر از نقض حقوق بشر پیروان دیگر مذاهب غیر اسلامی بوده است. این تعرض گسترده به حریم زندگی و جان و مال بهائیان افکار عمومی جهان غرب را از همان آغاز استقرار رژیم جمهوری اسلامی معطوف به وضع ناگوار حقوق بشر […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

‌بهایی ستیزی و اسلام گرایی در ایران

‌بهایی ستیزی و اسلام گرایی در ایران محمد توکلی طرقی نقل از ایران نامه    مقدمه گفتمان های سیاسی ایران در نیم سده گذشته کیش بهائی را آئینی بیگانه جلوه داده اند. این نگرش پیامد فراموشکاری هایی عامدانه برای غیرخودی بر نمایاندن آئینی است که از بطن حوزه های علمیه شیعه و فرهنگ دینی ایران در نیمه دوم سده سیزدهم ه […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

آثار حضرت باب و مسئله تجدّد

نادر سعیدی آثار حضرت باب و مسئله تجدّد     قبل ازبررسی پیام حضرت باب و موقف آن در باره مفهوم تجدّد لازم است که روش پژوهش در مورد آثار حضرت باب را مشخص نمائیم. انتخاب روش نادرست از ابتدا تحقیق صحیح را ناممکن می سازد. مهمترین واساسی ترین اصل روش شناسی دربررسی آثارحضرت باب اتحاد ناگسستنی پیام حضرت باب […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

نو آوری ها در ظهور حضرت باب

نو آوری ها در ظهور حضرت باب (از دیدگاه بهائی) آرمین اشراقی پیشگفتار امروزه لفظ "تجدد" بیشتر مرادف با مودرنیسم و در ارتباط با تفکّرات معیّنی ذکر می گردد مثل سکولاریزم, پیشرفت علم و صنعت, مظاهر تمدّن غرب و غیره. اما چنین مقولاتی در آثار حضرت باب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. بدین جهت این مقاله به بحث و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحر…

بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحریفات تاریخی وی کورش پویا مدّتی قبل روزنامهء جام جم  در ۴ شماره به درج مقاله ای تحت عنوان "جستارهائی از تاریخ بهائی گری در ایران" نوشتهء عبدالله شهبازی پرداخت. این مقاله که بعداً در جاهای دیگر نیز به شکل مقالات کامپیوتری مندرج گردید با تظاهر به اینکه تحقیقی تاریخی و عینی است سرتاسر دروغ […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

بر رسی اعتراضات کانون وصال شیر…

بر رسی اعتراضات کانون وصال شیراز بر آئین بهائی   چندی است که سنّت نا پسندیده ناشکیبائی دینی و فکری که متاٌسفانه در ١۶٠ سال گذشته تاریخ ایران نسبت به جامعه بهائی در زادگاه این آئین حاکم بوده است، و در نتیجه از طرفی حقّ آزادی سخن از بهائیان سلب شده و از طرف دیگر از هیچ نوع توهین و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

صلح جهانی و نظم نوین

صلح جهانی و نظم نوین دکتر شاپور راسخ تعریف صلح در میان صاحب نظران در بارۀ تعریف درست و دقیق صلح اختلاف نظر است. بعضی گویند، که صلح هماننبودن جنگ یا ترک قتال و مخاصمه است. نبودن جنگ ممکن است نتیجۀ عوامل متعدد باشد. یکی از آن عوامل همان است، که در علوم سیاسی به توازن قدرت از آن تعبیر […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل