مقالات مستقل

بر رسی اعتراضات کانون وصال شیر…

بر رسی اعتراضات کانون وصال شیراز بر آئین بهائی   چندی است که سنّت نا پسندیده ناشکیبائی دینی و فکری که متاٌسفانه در ١۶٠ سال گذشته تاریخ ایران نسبت به جامعه بهائی در زادگاه این آئین حاکم بوده است، و در نتیجه از طرفی حقّ آزادی سخن از بهائیان سلب شده و از طرف دیگر از هیچ نوع توهین و […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل

صلح جهانی و نظم نوین

صلح جهانی و نظم نوین دکتر شاپور راسخ تعریف صلح در میان صاحب نظران در بارۀ تعریف درست و دقیق صلح اختلاف نظر است. بعضی گویند، که صلح هماننبودن جنگ یا ترک قتال و مخاصمه است. نبودن جنگ ممکن است نتیجۀ عوامل متعدد باشد. یکی از آن عوامل همان است، که در علوم سیاسی به توازن قدرت از آن تعبیر […]

· Comments are Disabled · مقالات مستقل