نقد کتاب

نقدی مختصر بر کتاب دیانت بهایی، آئین فراگیر جهانی

نقدی مختصر بر کتاب دیانت بهایی، آئین فراگیر جهانی

نقدی مختصر بر کتاب دیانت بهایی، آئین فراگیر جهانی       دیانت بهایی، آئین فراگیر جهانی؟ شاهین Doctor Hatcher اصولا جهت معرّفی هر نظامی، پردازش عناصر و گزاره های کلیدی آن نظام، از اهمیّت بسزایی بر خوردار می باشند. حال اگر تصور نمائیم که نظام مورد نظر ما، نوعی دستگاه فکری می باشد، البته که تعریف و تبیین عناصر و گزاره های […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

طرحِ عبدالبهاء برایِ ایرانی آزاد و آباد

www.negahsite.org طرحِ عبدالبهاء برایِ ایرانی آزاد و آباد رسالۀ مَدنیّه٬ پُرطنین ترین مکتوبی که در پِگاهِ جنبش هایِ روشنفکریِ ایران بَرطبایعِ آزادی خواهِ کشورمان اثر گُذارد فرزاد مطیعی این سند یکصد و سی سال پیش (۱۸۷۵م) در شهرِ عکّا از بلادِ فلسطین٬ جزوِ مستملکاتِ آن روزیِ امپراطوریِ عثمانی(١)٬ از قلمِ عبدالبهاء٬ زندانی و تبعیدیِ دولتینِ ایران و عثمانی٬ صادر و […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات ، بخش آخر

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات ، بخش آخر

 Mofavezat.pdf (۲۰۵.۰۸ KB)

· Comments are Disabled · نقد کتاب

دین وسیاست در رسالهء سیاسیه

                         دین وسیاست در رسالهء سیاسیه یکی از رسالات حضرت عبدالبهاء که در آن پدیده ای خاص را مورد نظر قرار داده اند، رسالهء سیاسیه می باشد. در این اثر کم حجم ولی عمیق و کاربردی، ایشان به تشریح موازین موجود در آئین بهائی و در ارتباط با جایگاه و نقش حکومت پرداخته و نسبت جامعهء بهائی را با این […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

کتاب مبارک قیوم الاسماء

کوشا             کتاب مبارک قیوم الاسماء       جناب ملاحسین برای یافتن حق دو مسئله را مدّ نظر قرار داده بود  که اگر کسی این دو مسئله را حل کند آن شخص، موعود منتظر خواهد بود . اولی حل رموز آثار جناب شیخ و سید کاظم بود و دومی نوشتن تفسیری بدیع بر سوره مبارکه یوسف قرآن کریم که در آثار […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء قسمت سیزدهم

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات  عبدالبهاء به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب دکتر بهروز ثابت     قسمت سیزدهم مساله  جرم یکی از مسائل اجتماعی که در کتاب مفاوضات به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته مسأله جرم و مجازات از دیدگاه دیانت بهائی است . حضرت عبدالبهاء در پاسخ سئوال خانم بارنی که آیا مجرم مستحق عقوبت است و یا عفو […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء قسمت دوازدهم

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب دکتر بهروز ثابت     قسمت دوازدهم مسأله اعتصاب و مفهوم تعدیل معیشت           یکی از فصول کتاب مفاوضات به مسأله اعتصاب – اعتصاب کارگران– اختصاص دارد . ممکن است برای خوانندگان این سئوال پیش آید که کتاب مفاوضات که قسمت اعظم آن به مباحث دینی و فلسفی می پردازد […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء تکامل- ۲

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب دکتر بهروز ثابت     قسمت دهم      تکامل– ۲ در کتاب مفاوضات حضرت عبدالبهاء با اشاره به وحدت جهان هستی بر این عقیده اند که تمام اشیاء و پدیده ها از ماده واحدی سرچشمه گرفته اند و از اینقرار نظام هستی واقعیتی یگانه و هماهنگ است و جریانی واحد تکامل […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء قسمت چهارم

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات    عبدالبهاء به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب دکتر بهروز ثابت قسمت چهارم رموز و نشانه ها در مواضیع مسیحی همانطور که در مقدمه اشاره شد چند فصل از مفاوضات اختصاص دارد به تعبیر و تفسیر معانی اقوال در کتاب مقدس از جمله کتاب دانیال، و اشعیاء از کتب عهد عتیق و مکاشفات یوحنا از کتب عهد […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب

“علمی” بودن نوشته شهبازی

درمورد \"علمی\" بودن نوشته شهبازی باید گفت که تظاهر به زبان علمی یک نوشته را علمی نمیکند. نویسندگانی هم که در اثبات برتری نژادی سفید پوستان و یا نژاد اریا نوشته اند نژاد پرستی را با زبانی علمی مورد دفاع قرار دادند. ملاک علمی نبودن این است که ایا این نوشته به مسخ منظم حقیقت می پردازد یا نه. مقاله […]

· Comments are Disabled · نقد کتاب