حقوق بشر

فاش شد که اخراج بهائیان از دانشگاههای ایران جنبه‌ى رسمی دارد

فاش شد که اخراج بهائیان از دانشگاههای ایران جنبه‌ى رسمی دارد

فاش شد که اخراج بهائیان از دانشگاههای ایران جنبه‌ى رسمی دارد   نیویورک ٧ مارس (سرویس خبری جامعه جهانی بهائی)   جامعه‌ى بین‌المللی بهائی به سندی دست یافته است که ظاهراً ماهیت مزورانه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با دانشجویان بهائی که خواستار تحصیل در مؤسسات آموزش عالی آن کشور هستند، تایید میکند. این سند در حقیقت […]

· Comments are Disabled · حقوق بشر

اقدامات مخفیانه براى تحت‌نظرگیرى بهائیان

http://www.bahai.org/persian/persecution/newsreleases/02-11-06 FOR IMMEDIATE RELEASE۲ November 2006 Contact:Ms. Bani DugalPrincipal RepresentativeBahá’í International Community, United Nations Office, New York۱-۲۱۲-۸۰۳-۲۵۱۹; uno-nyc@bic.org Ms. Diane Ala’iRepresentativeBahá’í International Community, United Nations Office, Geneva۴۱-۲۲-۷۹۸۵۴۰۰, bic@geneva.bic.org  ایران اقدامات مخفیانه خود را براى تحت‌نظرگیرى بهائیان شدّت مى‌بخشد نیویورک، ۲ نوامبر ۲۰۰۶  وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در اقدامی شوم به مقامات سراسر کشور دستور داده است که عملیات تحت‌نظرگیری […]

· Comments are Disabled · حقوق بشر

فعالیتهای اجتماعی

فعالیتهای اجتماعی بهائیان باور دارند که جنبۀ روحانی زندگی به موازات جنبۀ عملی آن پیش می‌رود و این دو با هم رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. پروژه‌های توسعۀ اجتماعی-اقتصادی از این دیدگاه تجلی ایمان و اعتقاد در عمل است. در این شیوه الگوهای وابستگی کنار گذاشته می‌شود و شرایط نابرابر به شکلی تصاعدی از میان می‌رود. مشورت در ادامه این فعالیتها را در […]

· Comments are Disabled · حقوق بشر