شناخت خدا

شناخت خدا ایمان مطلق گر بگوید زان بلغزد پای تو ور نگوید هیچ از آن ای وای تو ور بگوید در مثال صورتی بر همان صورت بچفسی ای فتی مولوی پیشگفتار تلاشی که در این نوشتار صورت گرفته است تا خوانندگان علاقه مند به مباحث فلسفه ی دین و الهیاتی را مخاطب خود سازد، تنها به مثابه سرآغازی برای سلسله […]

· Comments are Disabled · عرفان, فلسفه