فلسفه

شناخت خدا

شناخت خدا

شناخت خدا ایمان مطلق گر بگوید زان بلغزد پای تو ور نگوید هیچ از آن ای وای تو ور بگوید در مثال صورتی بر همان صورت بچفسی ای فتی مولوی پیشگفتار تلاشی که در این نوشتار صورت گرفته است تا خوانندگان علاقه مند به مباحث فلسفه ی دین و الهیاتی را مخاطب خود سازد، تنها به مثابه سرآغازی برای سلسله […]

· Comments are Disabled · عرفان, فلسفه
جلوه گاه حکمت: تاملی درباره معانی متحول احکام دینی از منظر بهائی

جلوه گاه حکمت: تاملی درباره معانی متحول احکام دینی از منظر بهائی

مزدا  کریمی  در گفتمان دینی آئین بهائی، معمولا واژه حکمت به آن جنبه از احکام و اعمال دلالت دارد که ناظر به کشش و استطاعت جامعه، در یک زمان یا شرایط خاص، برای پذیرش جهانبینی، آرمانها، و ارزشهای این آئین است. این مقاله بر آن است تا نخست این جنبه را تعریف نموده و دلالتهای فردی و اجتماعی آن را […]

تکثرگرایی دینی و گفت و گوی بین ادیان

تکثرگرایی دینی و گفت و گوی بین ادیان

تکثرگرایی دینی و گفت و گوی بین ادیان اى پسران إنسان! دین الله و مذهب الله إز براى حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت و ألفت عالم است، او را سبب و علت نفاق و اختلاف و ضغینه و بغضاء منمایید – بهاءالله کاویان صادق زاده میلانی مقدمه یکی از چالشهای بزرگ امروز بشر مساله بنیادگرایی دینی و فقدان […]

· Comments are Disabled · حقوق بشر, در آئینه مطبوعات, فلسفه
خالقیت و تناسخ

خالقیت و تناسخ

تقدیم به تو که در مدخل در نشسته‌ای و چشم‌هایت را به زمین دوخته‌‌ای. : در اندشیه چه به سر می‌بری؟ که را انتظار می‌کشی؟ : “باز گشت همان”، نوید خالقیت و تناسخ   تورج قانونی ۱۱/ ۸ / ۹۴   اساسی‌ترین مفروضی که یک تناسخی به آن باور دارد گذر از یک بدن به بدن دیگر است اما در […]

· Comments are Disabled · فلسفه
اشاراتی در باب  تطابق دین با علم و عقل

اشاراتی در باب تطابق دین با علم و عقل

اشاراتی در باب تطابق دین با علم و عقل کوروش پارسی آدمی را دو مأوی است: یک، آنکه جسم خود را در آن منزل می‌دهد؛ دو، آنکه جان خود را در آن آرام می‌دارد. بلحاظ اول شهری زمینی، مسکن اوست. می‌تواند چون آن مرغ خوش‌نوا بگوید: “اهل کاشانم”. اما بلحاظ دیگر شهری آسمانی و ملکوتی را باید وطن خود داند. […]

· Comments are Disabled · فلسفه