نقل قول

بدانید که سعادت عالم انسانی در وحدت و یگانگی نوع بشر است.

بدانید که سعادت عالم انسانی در وحدت و یگانگی نوع بشر است. –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

دعا واسطه ارتباط میانه حق و خلق است…

دعا واسطه ارتباط میانه حق و خلق است… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

زنان یک رکن مهم از دو رکن عظیم اند و اول معلم و مربی انسان…

زنان یک رکن مهم از دو رکن عظیم اند و اول معلم و مربی انسان… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

چقدر نیکو و سزاوار است اگر افکار عقلای ارض صرف نشر قوه محبت شود.

چقدر نیکو و سزاوار است اگر افکار عقلای ارض صرف نشر قوه محبت شود. –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

در پیش خدا سفید و سیاه نیست. جمیع رنگها رنگ واحد است.

در پیش خدا سفید و سیاه نیست. جمیع رنگها رنگ واحد است. –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

امر بهائی شامل اصول جمیع ادیان است. چونکه صد آمد نود هم پیش ماست.

امر بهائی شامل اصول جمیع ادیان است. چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

موسیقی آیتی از آیات الهی است.

موسیقی آیتی از آیات الهی است. -عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

Random Quotes

امر بهائی شامل اصول جمیع ادیان است. چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. -عبدالبهاء   موسیقی آیتی از آیات الهی است. -عبدالبهاء   در پیش خدا سفید و سیاه نیست. جمیع رنگها رنگ واحد است. -عبدالبهاء   چقدر نیکو و سزاوار است اگر افکار عقلای ارض صرف نشر قوه محبت شود. -عبدالبهاء   زنان یک رکن مهم از دو […]

· Comments are Disabled · نقل قول