“آناتومی ویرانسازی” شکنجه گر این گونه می خواهد

 د فریبا داوودی مهاجر        هنگام بازجویی وقتی رو به سه کنج اتاق که نه ، دخمه کوچکی نشسته بودم ؛ روی صندلی فلزی که مثل صندلی های فلزی مدرسه جایی برای نوشتن داشت وهنوز بازجو چشم و دستم را باز نکرده بود یکی از بازجوها با عصبانیت وارد اتاق شد. اتاق که نه همان دخمه . دخمه ای کوچک که فقط درون […]