چهار دیواری اختیاری، مجوز خشونت خانگی

فریبا داودی مهاجر حوالی ۴ بعد از ظهر بود. ۹ خرداد همین امسال که در خیابان کمالی تهران مردی به کوچه دوید و در خواست کمک کرد که مادرش نفس نمی کشد . همسایه ها به کمک شتافتند و به اورژانس تهران زنگ زدند اما کار از کار گذشته بود و پیرزن از دنیا رفته بود. تیم اورژانس به جراحت […]

· Comments are Disabled · حقوق بشر, مقالات مستقل