مبادا خاطری بیازارید و نفسی را محزون کنید…

مبادا خاطری بیازارید و نفسی را محزون کنید

عبدالبهاء

Comments are closed.