تداوم حبس غیرقانونی مهسا رجعتی فعال مدنی

امروز چهارشنبه ٢٠ اردى بهشت ١٣٩۶ مهسا رجعتی فعال مدنی در سلول انفرادی ٢۴١ وابسته به حفاظت اطلاعات وارد یکصدوبیست و نهمین روز خود شد
بنابه به گزارش سایت خبرى نگاه، مهسا رجعتى فعال مدنی علیرغم تعیین و تودیع وثیقه تاکنون آزاد نگردیده است.
لازم به ذکر است، مهسا رجعتى به بیماری و شوکهای عصبى که که پرونده پزشکی این فعال تایید میکند همچنان در سلول انفرادیى نگهداری میشود.
گفتنى است،روز شنبه ۵فروردین ١٣٩۶۶، سه تن از زنان زندانی سیاسی به نام های خانمها معصومه (پگاه) ضیاء، مهسا رجعتى و طاهره ریاحى به دلیل نامشخصی به انفرادی های بند ۲۴۱زندان اوین (بند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه)، منتقل شدند. در روز یکشنبه ۶فروردین ١٣٩۶، خانواده های این زندانیان سیاسی برای دیدار و ملاقات به زندان اوین مراجعه کرده ولی به آنها گفته شده که آنان در بند ۲۴۱زندان اوین به سر می برند و ممنوع الملاقات هستند.
زندانیان سیاسی، خانمها مهسا رجعتی، طاهره ریاحی و معصومه ضیاء در دی ماه سال ١٣٩۵، دستگیر و در اواخر اسفند ١٣٩۵ از بند ۲۰۹اوین به بند زنان منتقل شده بودند.
قابل ذکر اینکه خانم مهرک کریم پور عندلیبی نیز در ابتدا به همراه این زندانیان سیاسی به انفرادی منتقل شده بود ولی ظهر روز یکشنبه ۶فروردین ١٣٩۶، به بند عمومی زنان زندان اوین باز گردانده شد.

Comments are closed.