برخی از مشارکت های بهائیان در ایران چیست؟

برخی از مشارکت های بهائیان در ایران چیست؟  

 

·        بهائیان از پیشگامان اندیشهء آزادی و فکر دموکراسی در ایران بودند.

 

·        حضرت بهاءالله بیش از سی سال قبل از مشروطیت برقراری مشروطه در ایران را پیشگوئی کرده بودند.

 

·        دیانت بهائی به گونه ای باز و شفاف لزوم دموکراسی و مردم سالاری در کشورداری و لزوم حضور نمایندگان برگزیدهء مردم در اداره کشور را از دههء ۱۸۷۰ میلادی توصیه می کرد.

 

سهم بابیان و سپس بهائیان در تغییرات فرهنگی ایرانی به سزا است. این که کتب تاریخی در این باب سکوت کرده اند ، به دلیل سیستم سرکوب و خفقان شدیدی بوده که در ارتباط با آیین بهائی در ایران همواره رواج داشته است.

در واقع هر جا که کار مهم و مثبتی صورت گرفته ، شاید بتوان ردّی از آثار بهائی پیدا کرد. مثلا تغییر اندیشه نسبت به پیروان دیگر ادیان و مراوده با آنان ، نتیجه مستقیم رفتار و اندیشه ای است که بهائیان در ایران ترویج داده و بدان عمل کرده اند. همین رفتار در دوره قاجار باعث شد تا تعداد قابل توجهی از یهودیان و زرتشتیان علی رغم وجود مشکلات علی حدّه در اجتماع نسبت به اعتقاد بهائی ، به این دین بگروند.

در باره تأثیرات بهائیان می توان در زمینه های: حقوق و ارتباطات اجتماعی زنان ، زنده نگاه داشتن موسیقی اصیل ایرانی ، آموزش و پرورش و تاسیس مدارس جدید، فرهنگ صلح و آشتی ، فرهنگ قانون خواهی و مشروطه طلبی ، گذر از ساختارهای ذهنی و عینی ناکارآمد و حتی تجلی این گذر در کوچکترین اجزای زندگی ( مانند ساختن اولین حمام دوش ایران در آباده توسط بهائیان و بازداشتن بهائیان از استفاده از حمامهای کثیف خزینه ) و … بحث های جدّی و عمیق صورت داد.

مهم ترین تأثیری که بابیان و سپس بهائیان بر اندیشه ایرانی گذاشته اند ، موضوع لزوم تغییرات بنیادین اجتماعی ، گذار از سنت و نحوه برخورد با دنیای مدرن است. امروزه بسیاری از کسانی که مدعی روشن اندیشی در ایران اند ، حرف هایی را می زنند که دهها سال پیش از این بهائیان آن را به وجه اتم خود مطرح ساخته اند و اینک روشن اندیشان کج رفتار ، لزوم تغییرات اجتماعی را چنان با آداب نامتعادل و نامتوازن خویش آلوده ساخته اند که بازسازی آن به سالها زمان نیاز دارد.

Comments are closed.