به طور کلی ایرانیان از مذهب و خشکه مقدسی…

به طور کلی ایرانیان از مذهب و خشکه مقدسی رنج می برند ، آیا بهائیان در مقایسه با دیگران در این مورد متفاوت هستند؟

یکی از اصول مهم دیانت بهائی تطابق و حرکت موازی عقل و دین است. دین بدون حضور فعال علم، عقل و اندیشه جزمی است و خرافه گرائی به بار می آورد. اتکاء مفرط بر عقل و زدودن روحانیت و دیانت از جامعه لجام گسیختگی و عدم توازنی ببار می آورد که می تواند برای جامعه زیان آور باشد. سعادت جوامع بشری را در توازن و هماهنگی عقل و دین باید جست. دیانت بهائی می آموزد که <<دین باید مطابق علم و عقل باشد.>>  

 

Comments are closed.