نقل قول

کدامین گروه از خواب‌زدگانِ غیرِ متنبّه؟، حجّتیّه یا ازلیّه؟

کدامین گروه از خواب‌زدگانِ غیرِ متنبّه؟، حجّتیّه یا ازلیّه؟

  تورج امینی   کدامین گروه از خواب‌زدگانِ غیرِ متنبّه؟، حجّتیّه یا ازلیّه؟   این‌گونه که از شواهد برمی‌آید، تعدادی قابل توجّه از بهائیانی که اهل کتاب و تحقیق هستند، به این اعتقاد رسیده‌اند که آقای مقداد نبوی رضوی به گروه ازلیان وابسته است. مقالاتش که در جهت زنده کردن یاد و نام ازلیان فعّال در سیاست دورۀ قاجار نوشته […]

پروردگارا…این کشور را بهشت برین ساز

پروردگارا…این کشور را بهشت برین ساز –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

ما به ایرانیان نمی گوئیم بیائید بهائی شوید ولی می گوئیم بموجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل کنند…

ما به ایرانیان نمی گوئیم بیائید بهائی شوید ولی می گوئیم بموجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل کنند… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

از فقر منال و به توانگری مبال…

از فقر منال و به توانگری مبال… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

همیشه خوش خبر باشید…

همیشه خوش خبر باشید… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

یتیم را نوازش کنید گرسنه ها را سیر نمائید، بیچاره ای را دستگیری نمائید تا مقبول درگاه الهی شوید…

یتیم را نوازش کنید گرسنه ها را سیر نمائید، بیچاره ای را دستگیری نمائید تا مقبول درگاه الهی شوید… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

در الفت و محبت بکوشید و با هم بجوشید…

در الفت و محبت بکوشید و با هم بجوشید… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

تا توانید به محبت پردازید و هر بیگانه ای را بنوازید…

تا توانید به محبت پردازید و هر بیگانه ای را بنوازید… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

شب و روز بکوشید تا امر خیری از شما سرزند…

شب و روز بکوشید تا امر خیری از شما سرزند… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول

مبادا خاطری بیازارید و نفسی را محزون کنید…

مبادا خاطری بیازارید و نفسی را محزون کنید… –عبدالبهاء

· Comments are Disabled · نقل قول