آچار فرانسهء بهائی ستیزان: امیر عباس هویدا و اتهام بهائیگری

کاویان صادق زاده میلانی   از جملهء اتهامات پا برجایی که نویسندگان بهائی ستیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی به عناوین مختلف مطرح کرده اند مسالهء بهائی بودن امیر عباس هویدا نخست وزیر سابق ایران است. این بررسی کوتاه کوششی در نقد تاریخی این نظراست. شواهد تاریخی گویای این واقعیت است که هویدا در هیچ مرحله ای از زندگی […]

· Comments are Disabled · تاریخ